Hizmetler

Sınai üretim, sınai hizmet ve maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren iki yıl geçerli olan bir belgedir.

Sanayi sicil belgesi alınmasında, ithalat-ihracat işlemlerinde, yerli malı belgesi taleplerinde, çeşitli sektörlere ait izin ve lisansların temininde, kamu ihalelerinde ve kamu desteklerinde (Yatırım Teşvik, Dahilde İşleme, KOSGEB vb) talep edilmekte olup Odamızca düzenlenmektedir.

Odamız eksperlerinin yapmış oldukları işyerinde inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca elektronik ortamda hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (T.O.B.B) onayını almak zorundadır. Kapasite raporları hesaplamalarında T.O.B.B. tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri kullanılmaktadır.

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT EVRAKLARI
(AŞAĞIDAKİ BELGELERİ LÜTFEN EKSİKSİZ TESLİM EDİNİZ.)

1. Kapasite Raporu Müracaat Formu (indirmek için tıklayınız)
2. Firma ve YMM/SMM Kaşe İmza onaylı Makine Teçhizat Listesi veya Makine Teçhizat Fatura Fotokopileri
3. Kiralık/Leasing ile Alınmış olan Makinelerin ilgili Sözleşmeleri, Proforma Faturaları ve Ödeme Planları
4. Onaylı Bilanço veya kurumlar beyannamesi
5. İmza Sirküleri
6. Vergi Levhası Fotokopisi
7. Son aya ait SGK E-Bildirge ve Tahakkuk Makbuzu
8. İş Yeri Kiralık ise Kira Sözleşmesi, Firmaya aitse Tapu Fotokopisi
9. Sanayi Sicil Belgesi (Varsa)
10. Son Aya Ait Elektrik Faturası
11. Kalite Belgeleri Fotokopileri
12. TOBB Kapasite Raporu Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont
13. ASO Kapasite Raporu Ücretinin Yatırıldığına dair Dekont


TOBB KAPASİTE RAPORU ONAY ÜCRETİ 3750 TL'dir.

(Aşağıdaki hesap numaralarından yalnızca birine yatırılacaktır)


1.Türkiye İş Bankası Akay Şubesi
    IBAN NO: TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29
2.Halkbank Çukurambar Ticari Şubesi
    IBAN NO: TR14 0001 2001 3110 0016 0000 38
3.Vakıfbank Merkez Şubesi
    IBAN NO: TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13
4.Akbank Bakanlıklar Şubesi
    IBAN NO: TR 35 0004 6001 5388 8000 0690 72

ASO KAPASİTE RAPORU ONAY ÜCRETİ

SERMAYE DEĞERİ                    DERECE                                     TUTAR

0,0-50.000 TL ARASI                 (5. DERECE)                             3.630 TL

50.001- 250.000TL                      (4. DERECE)                             5.780 TL

250.001-1.000.000TL                  (3. DERECE)                             7.430 TL

1.000.001-10.000.000TL             (2. DERECE)                              9.100 TL

10.000.001 TL VE ÜZERİ          (1. DERECE)                             10.000 TL

**Not: Şube Başvurularında Merkezin Sermayesi Esas Alınacaktır.

Ödemeler, Odamız veznesine veya İş Bankası Başkent Şubesi
IBAN: TR 68 0006 4000 0014 2990 0037 53 no’lu hesabımıza
EFT/havale yoluyla ödenebilir.

Ayrıntılı bilgi Belge Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerinden 0312 417 12 00 / 1130 - 1108 - 1123 numaralı telefon ile temin edilebilmektedir.

Fatura Tasdiki; Devlete ait inşaat işlerinde kullanılan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen inşaat işleri rayiç listelerinde bulunmayan mallarla ilgili olarak düzenlenen kesin faturalar, piyasa araştırması yapılarak tarihleri itibarı ile rayicine uygunluk tasdik işlemleri için inceleme yapılır.

5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 26.maddesinin “b” fıkrası ve Odalar ve Borsalar Birliği Muamelat Yönetmeliği’nin 38. ve 39. maddeleri çerçevesinde ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nin 20.maddesi hükmüne göre kamu kurumlarına yapılan işlerle ilgili olarak düzenlenen faturaların tutarlarının günün rayiç fiyatlarının uygunluğunun tasdiki yapılmaktadır.

İstenen Belgeler :

 Dilekçe

 Kesin fatura aslı ve 2 adet fotokopisi

 Teknik açıklama veya prospektüsler

 Malzeme Fiyat Analizi (gerekli hallerde)

 Proje (varsa)

 Oda harç tarifesine göre tasdik harcı

Fatura Tasdik İşleminin Uygulama Esasları

Makina Parkı Tespiti; Üyelerimize ait makinaların tespiti amacıyla, kanuni defter kayıtlarında yer alan makinaların Odamız eksperlerince tespit edilmesi suretiyle düzenlenen bir belgedir.

 • İstenen Belgeler :
 • Dilekçe
 • Makina Parkı Listesi
 • Makina – Ekipmanlara ait faturalar (veya) Makina – Ekipmanların kayıtlı oldukları amortisman defterleri
 • İş makinaları tescil belgeleri (varsa)
 • Oda harç tarifesine göre harç
 • Makina Parkı Tesbiti İle İlgili Uygulama Esasları

Cari Değer Tespiti; Üyelerimize ait makina teçhizat, demirbaş ve taşınmazların değerlerinin tespiti ile ilgili düzenlenen bir belgedir.

 • İstenen Belgeler :
 • Dilekçe
 •  Cari değer tesbiti istenen gayrımenkuller veya makinaların listeleri
 • Makina Ekipmanlara ait faturalar, gümrük giriş beyannameleri, amortisman defterleri (varsa)
 • Arazi ve bina için tapu, emlak beyannameleri
 • İş Makinaları Tescil Belgeleri (varsa)
 • Oda harç tarifesine göre harç

Gümrük Ekspertiz Raporu; Gümrük idarelerince talep edilen, ithalatı yapılan makina-teçhizat, ürünlerle ilgili düzenlenen ekspertiz raporudur.

İstenen Belgeler :

 1. İlgili Gümrük Müdürlüğü yazısı
 2. Makina cihaz veya malzemenin Gümrük Giriş Beyannamesi, faturası (varsa)
 3. Oda harç tarifesine göre harç
 4. Resim ve Teknik Açıklama

Mücbir Sebep Belgesi (Makina Arızası, Tabii Afet); Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 29.maddesine göre düzenlenmekte olup; makina arızası, doğal afetler durumlarında düzenlenmektedir.

İmalatçı Belgesi; Geçerli kapasite raporu bulunan firmalara ürün bazında düzenlenmektedir. Sanayicilerden genellikle Kamu İhalelerinde talep edilmektedir.

 • İstenen Belgeler :
 • Dilekçe

Kapasite Suret Tasdiki; Odamızca düzenlenmiş olan kapasite raporlarına aslının aynısı olduğuna dair onay işlemi yapılmaktadır.

Talep edildiğinde Odamız Merkez binasına dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.

İstenen Belgeler :

 • Dilekçe
 • Oda harç tarifesine göre harç

Faaliyet İştigal Belgesi; Firmaların kapasite raporlarında yer alan ürünlere göre düzenlenen faaliyet belgesidir.

 • İstenen Belgeler :
 • Başvuru yazısı
 • Kapasite Raporu
 • Oda harç tarifesine göre harç
Su İhtiyaç Belgesi; Kamu kurumları tarafından talep edilen ve firmaların üretimlerinde ne kadar su kullandıklarını gösteren belgedir.
 • İstenen Belgeler :
 • Başvuru yazısı
 • Oda harç tarifesine göre harç

İmalat Yeterlilik Belgesi; Geçerli kapasite raporu bulunan firmalara ürün bazında düzenlenen bir belgedir. Sanayicilerden genellikle Kamu İhalelerinde talep edilmektedir.

İstenen Belgeler :

 • Dilekçe
 • Yeterlik belgesi istenen ürünle ilgili prospektüs
 • Oda harç tarifesine göre harç
 • İmal edilecek ürünlerle ilgili proje, resim, belge, malzeme analizi, gümrük giriş beyannameleri ve faturalar. .(Firmaca doldurulmuş Yerel Muhteva Oranı tablosu, ekinden çıkarılıp ayrı olarak yazılacaktır.)
 • İmalat Yeterlilik Belgesi Düzenleme Esasları

Yerli Malı Belgesi; 13/09/2014 tarih ve 029118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği ve 10/06/2017 tarih ve 30092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SGM 2017/5 sayılı Yerli Malı Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ kapsamında incelenerek, belgelendirme yapılmaktadır. 

Yerli Malı Belgelerinin geçerlilik süresi 1 yıldır.

A,B,C,D tabloları ürünü oluşturan hammadde, işçilik ve genel giderler başlıkları altında doldurulmalıdır. Üretimde kullanılan yerli ve ithal hammaddelerin tablodaki sıra numaralarına göre fatura fotokopileri de sıralanmalıdır. Yerli katkı oranı hesap cetveli A tablosunda yerli girdiler bölümüne yazılan hammaddelerin, yerli olarak kabul edilmesi için üretici firmaların Sanayi Sicil Belgelerinin bulunması gerekmektedir. Hammaddeleri üreten firmaların Sanayi Sicil Belgelerinin bulunup bulunmadığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait www.lonca.gov.tr web sitesinden sorgulanabilmektedir.

Yazılım firmaları,Yerli Malı Belgesi almak istedikleri yazılım ürünleri ile ilgili B,C,D tablolarını kullanarak maliyet analizi yapmalıdır.

Yerli Malı Belgesi Ücreti ; TOBB Onay Ücreti (900 TL) ve ASO Belge Ücreti (3.000 TL) olmak üzere 3.900 TL'dir. TOBB onay ücreti TOBB  Banka  hesaplarına havale edilmeli, ASO Yerli Malı Belgesi Ücreti ise Odamız  veznesine yatırılmalı veya ASO Banka hesabına havale edilmelidir.

Yerli Malı Belgesi düzenlenebilmesi için geçerliliği olan Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi gerekmektedir.**

Yerli Malı Belgesi için İstenen Belgeler:

 • 1. Dilekçe için tıklayınız
 • 2. Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)
 • 3. “Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli” 4 sayfadan oluşmaktadır (Ek.3-A, Ek.3-B, Ek.3-C ve Ek.3-D ) ve tamamının doldurulması gerekmektedir.
 • Ek.3-A (Tıklayınız) (Mutlaka Doldurulacaktır)
 • Ek.3-B(Tıklayınız) (Mutlaka Doldurulacaktır)
 • Ek.3-C(Tıklayınız) (Mutlaka Doldurulacaktır)
 • Ek.3-D(Tıklayınız) (Mutlaka Doldurulacaktır)
 • 4. Taahhütname 1  için tıklayınız  / Taahütname 2 İçin tıklayınız
 • 5. İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti
 • 6. Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
 • 7. Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
 • 8. Üretimde kullanılan hammaddelerin tablodaki sıra numaralarına göre fatura fotokopileri ve üretimde kullanılan ithal hammaddelerden firmanın kendi ithalatı olanların fatura fotokopileri ile birlikte gümrük giriş beyannameleri
 • 9. Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.
 • 10.   Düzenlenecek her bir yerli malı belgesi için, T.O.B.B. hesabına 900,00 TL onay ücreti mutlaka aşağıdaki hesap numaralarından birine yatırılacaktır:
 • Türkiye İş Bankası Akay Şubesi: 
 • IBAN NO: TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29
 • Halkbank Çukurambar Ticari Şubesi
 • IBAN NO: TR14 0001 2001 3110 0016 0000 38
 • Vakıfbank Merkez Şubesi
 • IBAN NO: TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13
 • Akbank Bakanlıklar Şubesi
 • IBAN NO: TR 35 0004 6001 5388 8000 0690 72

         11.    Düzenlenecek her bir yerli malı belgesi için, ASO  hesabına 3000,00 TL onay ücreti Odamız veznesine veya İş Bankası Başkent Şubesi

         IBAN: TR 68 0006 4000 0014 2990 0037 53 no’lu hesabımıza EFT/havale yoluyla ödenebilir. 

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatılması İle İlgili Ekspertiz Raporu; Dahilde işleme izin belgesi kapsamında, taahhüt edilen ihracatların gerçekleştirilmesi aşamasında düzenlenen, belgeye konu olan malzemelerin üretimde kullanılan miktarlarını gösteren ekspertiz raporudur.

İhracat yapılmadan önce Odamız eksperlerince işyerinde inceleme yapılması gerekmektedir. Anılan rapor yapılacak incelemeden sonra düzenlenmektedir.

Tamirat ile ilgili Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması durumunda, yapılan tamirat işlemiyle ilgili firma bünyesinde konu ile ilgili mühendislerin imzalayacağı teknik bir rapor düzenlenmelidir. 

Yerel Muhteva Oranları İle İlgili Ekspertiz Raporu; Üretilen ürünlerdeki yerli katkı oranını gösteren ve detaylı analiz içeren ekspertiz raporlarıdır.

 • İstenen Belgeler :
 • Dilekçe
 • Firmaca doldurulmuş Yerel Muhteva Oranı tablosu imal edilecek ürünlerle ilgili proje, resim, belge, malzeme analizi, Gümrük Giriş Beyannameleri ve faturalar.
 • Taahhütname
 • Oda harç tarifesine göre harç
 • Resim ve Teknik Açıklama
 • Yerel Muhteva Tablosu

İş Makinaları Tescil Belgesi; Üye firmalarımıza ait iş makinalarının tescil işlemleri yapılmaktadır.

Fiili Sarfiyat Belgesi; Üye firmalarımızın üretimleri sırasında kullandığı hammadde miktarları, dönem başı ve sonu hammadde stok miktarları ile üretilen ürün miktarlarını belirtmek amacıyla düzenlenen belgedir.

İstenen Belgeler :

 Dilekçe

 Ham ve yardımcı malzeme alım faturaları

 Yıllık üretim satış fatura kayıtları

 Oda harç tarifesine göre harç

Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi

Fiili Tüketim Belgesi Formu için tıklayınız.

Patent Kullanım Belgesi; Patent sahibi firmanın, ilgili buluşu kullanmakta olduğuna dair düzenlenen belgedir.
 • İstenen Belgeler :
 • Dilekçe
 • Patent Belgesi
 • Patent Formu (2 adet)
 • Resim ve Teknik Açıklama
Fire Oranları Belgesi; Üye firmalarımızın üretimleri sırasında oluşan fire oranlarını gösteren belgedir.
 • İstenen Belgeler :
 • Dilekçe
 • Resim ve Teknik Açıklama

Ülkelere Göre Dolaşım Belgeleri

A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ

ALMANYA (GERMANY)

HOLLANDA (NETHERLANDS)

MACARİSTAN (HUNGARY)

AVUSTURYA (AUSTRIA)

İNGİLTERE (UNITED KINGDOM)

MALTA (MALTA)

BELÇİKA (BELGIUM)

İRLANDA (IRELAND)

POLONYA (POLAND)

BULGARİSTAN (BULGARIA)

İSPANYA (SPAIN)

PORTEKİZ (PORTUGAL)

ÇEK CUMHURİYETİ (CZECH REPUBLIC)

İSVEÇ (SWEDEN)

ROMANYA (ROMANIA)

DANİMARKA (DENMARK)

İTALYA (ITALY)

SLOVAKYA (SLOVAKIA)

ESTONYA (ESTONIA)

KIBRIS (CYPRUS)

SLOVENYA (SLOVENIA)

FİNLANDİYA (FINLAND)

LETONYA (LATVIA)

YUNANİSTAN (GREECE)

FRANSA (FRANCE)

LİTVANYA (LITHUANIA)

 

HIRVATİSTAN (CROATIA)

LÜKSEMBURG (LUXEMBOURG)

 

 

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEN EFTA ÜLKELERİ

İSVİÇRE (SWITZERLAND)

LIECHTENSTEIN

İZLANDA (ICELAND)

NORVEÇ (NORWAY)

 

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMINDA

EUR.1 VEYA EUR.MED DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

ARNAVUTLUK (ALBANIA)

KARADAĞ (MONTENEGRO)

BOSNA – HERSEK (BOSNIA AND HERZEGOVINA)

SIRBİSTAN (SERBIA)

MAKEDONYA (MACEDONIA)

KOSOVA (KOSOVO)

 

PAN AKDENİZ AVRUPA MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMINDA

EUR.1 VEYA EUR.MED DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

FAS (MOROCCO)

MISIR (EGYPT)

TUNUS (TUNISIA)

İSRAİL (ISRAEL)

SURİYE (SYRIA) (1)

 

 

ÜLKELERE ÖZEL MENŞE BELGELERİ

MALEZYA (MALAYSIA) – Menşe Belgesi

İRAN (IRAN) – Menşe İspat Belgesi

 

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI GEREĞİ EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

GÜRCİSTAN (GEORGIA)

ŞİLİ (CHILE)

FİLİSTİN (PALESTINE)

MORİTYUS (MAURITIUS)

MOLDOVA

 

 

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI GEREĞİ MENŞE BEYANI DÜZENLENEN ÜLKELER (2)

GÜNEY KORE (SOUTH KOREA)

SİNGAPUR (SINGAPORE)

 

D-8 MENŞE İSPAT BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

ENDONEZYA (INDONESIA)

İRAN (IRAN)

PAKİSTAN (PAKISTAN)

MALEZYA (MALAYSIA)

NİJERYA (NIGERIA)

 

 

ÖZEL MENŞE BELGESİ (FORM.A) BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER

JAPONYA (JAPAN)

AMERİKA (U.S.A.)

BEYAZ RUSYA (BELARUS)

AVUSTURALYA (AUSTRALIA)

RUSYA FEDERASYONU (RUSSIAN FEDERATION)

KANADA (CANADA)

UKRAYNA (UKRAINE)

YENİ ZELANDA (NEW ZEALAND)

KAZAKİSTAN (KAZAKHISTAN)

 

Not:

 1. Türkiye ile Suriye Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması 6 Aralık 2011 tarihinde askıya alınmıştır.
 2. Güney Kore ve Singapur ile ülkemiz arasında düzenlenen serbest ticaret anlaşması gereği ihracat işlemlerinde ihracatçı firmaların tercihli ticaretten faydalanabilmesi için ihracatçı firmalar tarafından söz konusu serbest ticaret anlaşmalarının ekinde yer alan menşe beyanı düzenlenir. 
 3. A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenen ülkeler için ihraç konusu eşya işlenmemiş tarım ürünü veya Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) listesinde yer alan bir eşya olması halinde bu ülkelere A.TR Dolaşım Belgesi yerine EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenir.
 4. Yukarıdaki listede yer almayan bütün ülkeler için menşe şahadetnamesi düzenlenmektedir.

 

A.TR Dolaşım Belgesi

Avrupa Topluluğu’na dahil, A bendinde listesi verilen ülkelerle aramızdaki ticarette, serbest dolaşımda bulunan eşya (Türkiye veya topluluk menşeli olan veya üçüncü ülke menşeli olup Türkiye veya toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşya) için, ihracatçı firma tarafından düzenlenen belgedir. İhracatçı firmanın bağlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odası tarafından elektronik ortamda tasdiklenip, Gümrük İdaresince yine elektronik ortamda vize edilir.

A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye’den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye’ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir. Üçüncü ülkelerden geçmek veya bu ülkelerde aktarma işlemine tabi tutulmakla beraber, bu ülkelerden geçişi veya aktarma işlemi Türkiye veya Toplulukta düzenlenen tek bir taşıma belgesi kapsamına giren eşya da doğrudan nakledilmiş sayılır.

Topluluk ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği sanayi ürünlerini içermektedir. Bununla birlikte, büyük bir çoğunluğunu gıda sanayii ürünlerinin oluşturduğu ve işlenmiş tarım ürünleri olarak nitelendirilen bir grup ürün de Gümrük Birliği kapsamında yer almaktadır. Öte yandan domates salçası, meyve ve sebze konserveleri, meyve suları, peynir, dondurulmuş ve kurutulmuş her türlü gıda maddeleri, et ürünleri Topluluk tarafından tarım ürünü olarak mütalaa edildiğinden, söz konusu ürünler Gümrük Birliği’ne dahil olmamaktadır. Bu ürünlerin ticaretinde, tercihli rejimden yararlanılabilmesi için, menşe statüsünü belgelemek üzere EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi gerekmektedir.

Düzenlenme Şekli

İhracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili temsilcileri, bu dolaşım belgesinihttps://medos.tobb.org.tr adresinden veya kullanmakta oldukları gümrük beyannamesi hazırlama programları vasıtasıyla doldurur ve elektronik ortamda Oda onayına gönderirler. Belgenin hazırlanması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Dolaşım belgeleri elektronik ortamda hazırlanır, e-imza ile imzalanarak Oda onayına gönderilir.
 • Her bir belge üzerinde 10 satır bilgi yer alabilir.
 • Hatalı doldurulan belgelerin gümrük vizesi almamış olması şartıyla Odaya e-posta ile yapılacak başvurulara istinaden onay işlemi iptal edilir. Belge doğru şekilde tekrar düzenlenmek üzere ihracatçı yada kanuni temsilcisi gümrük müşavirine geri döner.  Gerekli düzeltmesi yapılan evrak tekrar Oda onayına gönderilir. Yapılan hataların üzerinin çizilerek düzeltilmesi mümkün değildir.
 • Dolaşım belgelerinde kayıtlı eşyaların, tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüte yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur. Bu gereği yerine getirmeyen ihracatçıların düzenledikleri belge, Oda tarafından onaylanmaz.
 • İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri, dolaşım belgesinde kayıtlı eşyanın, Türkiye menşeli olduğuna veya Türkiye’de serbest dolaşımda bulunduğuna dair tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri de dolaşım belgesi ile birlikte Odalara elektronik ortamda iletmekle yükümlüdür.
 • Serbest Bölgelerde yerleşik firmalar için 5. kutuya (İhraç Ülkesi) yalnızca “TURKEY” yazılır.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 13.07.2018 tarihli talimat gereği; Avrupa Komisyonu’ndan alınan 12.07.2018 tarihli yazıya atfen, Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen dolaşım belgelerinin (A.TR, EUR.1, EUR.MED) MEDOS sistemi üzerinden alınan çıktılarında, “gümrük vizesi” kutusunun Ticaret Bakanlığı’ndan gelecek ikinci bir talimata kadar gümrük memurlarınca imzalanması gerektiği belirtilmektedir. Tüm ihracatçı firmaların ve gümrük müşavirlerinin MEDOS üzerinden alınan belge çıktılarında yer alan “gümrük vizesi” kısmını ilgili gümrük memurlarına imzalatması gerekmektedir.

Ticaret ve Sanayi Odalarınca Yapılacak Tasdik İşlemleri

İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından A.TR Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak doldurulan e-imza ile elektronik ortamda Oda onayına gönderilen dolaşım belgeleri, yurt dışı satış faturası ve tesvik edici diğer belgeler ile imalatçı firmanın farklı olması durumunda imalatçı faturası elektronik ortamda Oda onayına gönderilenn belge ile birlikte Odaya elektronik ortamda iletilir.

Odalar bu belgelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, gerekiyorsa belgede kayıtlı eşyanın Türkiye’de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda tevsik edici diğer bilgi ve belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar ve e-imza ile belgeyi onaylar.

Oda tarafından e-imza ile onaylanan belgelere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir referans numarası oluşturulur. Söz konusu referans numarası gümrük beyannamesi üzerinde beyan edilerek beyanname bakanlık tesciline gönderilir. Bakanlık tarafından tescil edilen beyanname numarası ile referans numarası sistem üzerinden eşleştirilerek belge vizelenmek üzere elektronik ortamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilir. Bakanlık tarafından vize işlemi gerçekleştirilen belgenin bütün onay işlemleri tamamlanmış olmaktadır. Onay süreci tamamlanan belge yeşil meneviş desenli evrak üzerine çıktı alınır, 13 nolu hane üzerine ihracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından kaşelenen ve imzalanan belgenin bir fotokopisi arşivlenerek belgenin bütün süreçleri tamamlanır.

Odalar, ihraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi tanzim edemez.

Oda Tarafından Tasdik Edilen Bir A.TR Belgesinin Değiştirilmesi veya Belgenin İptali

Tasdik edilen bir A.TR Dolaşım Belgesinin değiştirilmesi/iptali, bu değiştirme/iptal işleminin eşyanın yurt dışı çıkış beyannamesinin tescil edilmesinden önce mümkündür.

Dolaşım belgelerinin değiştirilmesi talebi Odaya e-posta ile bildirilir. Değişiklik talebi belgeyi düzenleyen Oda tarafından gerekli incelemelerin sonucunda tamamen mevzuata uygun bulunduğu saptandıktan sonra belgenin elektronik onayı yapılır.

A.TR Dolaşım Belgelerinin Eşyanın İhracından Sonra Verilmesi

Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal veya özel şartlar nedeniyle A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmediği hallerde, eşyanın ihracından sonra da A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir.

A.TR Dolaşım Belgesinin verilmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatçı ülke Gümrük İdaresince kabul edilmemiş olduğunun ilgili Oda ve Gümrük İdarelerine ispat edilmesi halinde de dolaşım belgesi sonradan düzenlenebilir.

Bu durumda ihracatçı:

 • MEDOS sistemi üzerinden “İhracattan Sonra Belge Düzenleme” başlığını kullanarak belge oluşturma işlemlerini gerçekleştirir.
 • Normal ihracat işlemleri için düzenlenen belgeye ek olarak gümrük çıkış beyanname numarasın ve tarihini elektronik sisteme eklenmesi gerekmektedir.

İhracattan sonra verilen A.TR Dolaşım Belgelerinin 8 Nolu gözlemler hanesine elektronik onay sistemi tarafından  “SONRADAN VERİLMİŞTİR” ibaresi yazılır.

İkinci Nüsha Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi

A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kayıp veya zayi edilmesi halinde, ihracatçı, elektronik onay sistemi üzerinde İkinci nüsha belge onayı menüsünden sadece zayi olan ilk belgenin seri numarası ve onay tarihi ile yeni kullanılmak istenen belgenin seri numarasını yazarak ikinci nüsha belge başvurusunu yapabilir. İkinci nüsha belge başvurusu için ihracata ilişkin bilgilerin tekrar yazılmasına gerek bulunmamaktadır. İkinci nüsha talepleri Oda onayına gelmeksizin sistem tarafından otomatik olarak onaylanmakta ve belge doğrudan gönderime hazır olarak baskıya hazır hale gelmektedir.

Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha dolaşım belgelerinin 8 Nolu “Gözlemler” bölümüne elektronik onay sistemi tarafından “İKİNCİ NÜSHA” ibaresi yazılır.

EUR.1 Dolaşım Belgesi

Avrupa Birliği ile aramızdaki tarım ürünleri ticaretinde ve Avrupa Birliği’ne paralel olarak imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın yürürlüğe girdiği A bendinde listesi verilen ülkelerle aramızdaki ticarette tercihli rejimden yararlanılabilmesi için, menşe statüsünü belgelemek üzere düzenlenen dolaşım belgesidir. İhracatçı firmanın bağlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odası tarafından elektronik ortamda tasdiklenip, Gümrük İdaresince yine elektronik ortamda vize edilir.

İkili anlaşmalarda, ülkelerin korumak istedikleri sektörleri anlaşma kapsamı dışında tutabildikleri göz önünde bulundurulması gereken bir noktadır. Örneğin sıvı yağlar, İsrail ile aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın kapsamı dışına çıkartılmıştır ve bu nedenle ihracat işlemleri sırasında EUR.1 Dolaşım Belgesi değil, Menşe Şahadetnamesi düzenlenmektedir.

 

Düzenlenme Şekli

İhracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili temsilcileri, bu dolaşım belgesini https://medos.tobb.org.tr adresinden veya kullanmakta oldukları gümrük beyannamesi hazırlama programları vasıtasıyla doldurur ve elektronik ortamda Oda onayına gönderirler. Belgenin hazırlanması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Sertifikalar Karar’ın düzenlendiği dillerden birinde ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.
 • Dolaşım belgeleri elektronik ortamda hazırlanır, e-imza ile imzalanarak Oda onayına gönderilir.
 • Hatalı doldurulan belgelerin gümrük vizesi almamış olması şartıyla Odaya e-posta ile yapılacak başvurulara istinaden onay işlemi iptal edilir. Belge doğru şekilde tekrar düzenlenmek üzere ihracatçı yada kanuni temsilcisi gümrük müşavirine geri döner.  Gerekli düzeltmesi yapılan evrak tekrar Oda onayına gönderilir. Yapılan hataların üzerinin çizilerek düzeltilmesi mümkün değildir.
 • Dolaşım belgelerinde kayıtlı eşyaların, tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüte yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur. Bu gereği yerine getirmeyen ihracatçıların düzenledikleri belge, Oda tarafından onaylanmaz.
 • Serbest Bölgelerde yerleşik firmalar için 5. kutuya (İhraç Ülkesi) yalnızca “TURKEY” yazınız.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 13.07.2018 tarihli talimat gereği; Avrupa Komisyonu’ndan alınan 12.07.2018 tarihli yazıya atfen, Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen dolaşım belgelerinin (A.TR, EUR.1, EUR.MED) MEDOS sistemi üzerinden alınan çıktılarında, “gümrük vizesi” kutusunun Ticaret Bakanlığı’ndan gelecek ikinci bir talimata kadar gümrük memurlarınca imzalanması gerektiği belirtilmektedir. Tüm ihracatçı firmaların ve gümrük müşavirlerinin MEDOS üzerinden alınan belge çıktılarında yer alan “gümrük vizesi” kısmını ilgili gümrük memurlarına imzalatması gerekmektedir.

 

Ticaret ve Sanayi Odalarınca Yapılacak Tasdik İşlemleri

İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından yukarıda belirtilen kurallara ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak doldurulan, e-imza ile elektronik ortamda Oda onayına gönderilen dolaşım belgeleri, yurt dışı satış faturası ve tesvik edici diğer belgeler ile imalatçı firmanın farklı olması durumunda imalatçı faturası elektronik ortamda Oda onayına gönderilenn belge ile birlikte Odaya elektronik ortamda iletilir.

 • Odalar, sertifikaların kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, gerekiyorsa sertifikada kayıtlı eşyanın ilgili mevzuat uyarınca Türkiye menşeli olduğu veya sayıldığı hususunda tevsik edici diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar.
 • Oda tarafından e-imza ile onaylanan belgelere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir referans numarası oluşturulur. Söz konusu referans numarası gümrük beyannamesi üzerinde beyan edilerek beyanname bakanlık tesciline gönderilir. Bakanlık tarafından tescil edilen beyanname numarası ile referans numarası sistem üzerinden eşleştirilerek belge vizelenmek üzere elektronik ortamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilir. Bakanlık tarafından vize işlemi gerçekleştirilen belgenin bütün onay işlemleri tamamlanmış olmaktadır. Onay süreci tamamlanan belge yeşil meneviş desenli evrak üzerine çıktı alınır, 12 nolu hane üzerine ihracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından kaşelenen ve imzalanan belgenin bir fotokopisi arşivlenerek belgenin bütün süreçleri tamamlanır.

Oda Tarafından Tasdik Edilen Bir EUR.1 Dolaşım Sertifikasının Değiştirilmesi veya Belgenin İptali

Tasdik edilen bir EUR.1 Dolaşım Belgesinin değiştirilmesi/iptali, bu değiştirme/iptal işleminin eşyanın yurt dışı çıkış beyannamesinin tescil edilmesinden önce mümkündür.

Dolaşım belgelerinin değiştirilmesi talebi Odaya e-posta ile bildirilir. Değişiklik talebi belgeyi düzenleyen Oda tarafından gerekli incelemelerin sonucunda tamamen mevzuata uygun bulunduğu saptandıktan sonra belgenin elektronik onayı yapılır.

EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Eşyanın İhracından Sonra Verilmesi

Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal veya özel şartlar nedeniyle EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmediği hallerde, eşyanın ihracından sonra da EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenebilir.

EUR.1 Dolaşım Belgesinin verilmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatçı ülke Gümrük İdaresince kabul edilmemiş olduğunun ilgili Oda ve Gümrük İdarelerine ispat edilmesi halinde de dolaşım belgesi sonradan düzenlenebilir.

Bu durumda ihracatçı:

 • MEDOS sistemi üzerinden “İhracattan Sonra Belge Düzenleme” başlığını kullanarak belge oluşturma işlemlerini gerçekleştirir.
 • Normal ihracat işlemleri için düzenlenen belgeye ek olarak gümrük çıkış beyanname numarasın ve tarihini elektronik sisteme eklenmesi gerekmektedir.

İhracattan sonra verilen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin 7 Nolu “Gözlemler” hanesine elektronik onay sistemi tarafından  “SONRADAN VERİLMİŞTİR” ibaresi yazılır.

İkinci Nüsha Sertifika Düzenlenmesi

EUR.1 Dolaşım Belgesinin çalınması, kayıp veya zayi edilmesi halinde, ihracatçı, elektronik onay sistemi üzerinde İkinci nüsha belge onayı menüsünden sadece zayi olan ilk belgenin seri numarası ve onay tarihi ile yeni kullanılmak istenen belgenin seri numarasını yazarak ikinci nüsha belge başvurusunu yapabilir. İkinci nüsha belge başvurusu için ihracata ilişkin bilgilerin tekrar yazılmasına gerek bulunmamaktadır. İkinci nüsha talepleri Oda onayına gelmeksizin sistem tarafından otomatik olarak onaylanmakta ve belge doğrudan gönderime hazır olarak baskıya hazır hale gelmektedir.

Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha dolaşım belgelerinin 7 Nolu “Gözlemler” bölümüne elektronik onay sistemi tarafından “İKİNCİ NÜSHA” ibaresi yazılır.

 

Tevsik Edici Belgeler

Aşağıda sayılan belgeler, bir EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı kapsamındaki ürünlerin Türkiye veya Topluluk menşeli olduğu ve ilgili menşe ispat Yönetmeliğinin diğer koşullarını yerine getirdiği hususlarını desteklemek amacıyla Oda, ihraç ve ithal Gümrük İdareleri tarafından ibrazı talep edilebilecek belgeler arasındadır:

 • İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte, örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan doğrudan deliller;
 • Türkiye veya toplulukta düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler;
 • Türkiye veya toplulukta düzenlenmiş veya hazırlanmış, maddeler üzerinde bu ülkelerde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler;
 • Kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik etmek üzere, Türkiye veya toplulukta bu Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmiş veya hazırlanmış EUR.1 Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları.

EUR.MED Dolaşım Belgesi

EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir. PAAMK sistemi;

AB-EFTA-Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında serbest ticaret anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde (ikili ticaret hariç) aynı menşe kurallarının uygulanması gerekmektedir. Sistemin işlemesi için PAAMK sistemine dahil en az 3 ülke arasında STA(Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır.

Bu bağlamda;

3 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TR + İSRAİL + AB(GB. Eşyası için)

TR + İSRAİL + AB(tarım ürünleri için)

TR + FAS +AB (GB. Eşyası için)

TR + FAS +AB (tarım ürünleri için)

TR + TUNUS + AB(GB. Eşyası için)

TR + TUNUS + AB(tarım ürünleri için)

TR + MISIR + AB (GB. Eşyası için)

TR + MISIR + AB (tarım ürünleri için)

TR + MISIR + TUNUS

TR + MISIR + FAS

TR + TUNUS + FAS

 

4 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TR + MISIR + FAS + AB (GB. Eşyası için)

TR + MISIR + FAS + AB (tarım ürünleri için)

TR + TUNUS + FAS + AB (GB. Eşyası için)

TR + TUNUS + FAS + AB (tarım ürünleri için)

TR + TUNUS + FAS + MISIR

 

5 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TR + MISIR + FAS +AB(GB. Eşyası için) + TUNUS

TR + MISIR + FAS +AB(tarım ürünleri için) + TUNUS

TR + TUNUS + FAS + İSRAİL + SURİYE + MISIR + ÜRDÜN

 

Arasındaki tercihli ticarette EUR-MED Dolaşım Sertifikası kullanılmaktadır. Başvuru için dilekçe, Türkçe fatura ve ihraç edilecek eşya yabancı menşeli ise ihracatçı beyanı eklenmesi zorunludur.

 

Menşe Şahadetnamesi

Menşe Şahadetnamesi, ihraç konusu eşyanın Akit ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildirir belgedir.

Gümrük işlemleri, ülkeler arsında mevcut ticaret anlaşması hükümlerine göre yapılmakta olduğundan, örneğin malın gönderildiği ülkede Tercihli Gümrük Rejiminden yararlanması veya konulan kota sınırlamasının dolup dolmadığının belirlenmesi için gümrüğe gelen malların menşelerinin belirlenmesi gerekir.

İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından düzenlenir; ihracatçı firmanın üyesi bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odası ve bazı ülkeler için (genellikle Arap ülkeleri) ayrıca ithalatçı ülkenin konsoloslukları tarafından onaylanır.

Bir ülke topraklarından çıkarılan madenler, üretilen tarım ürünleri, o ülkede doğan ve yetişen canlı hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünler, o ülkede tutulan veya avlanan av hayvanları ile balıklar, o ülke bandırasını taşıyan ve oraya kayıtlı veya tescilli gemilerle çıkarılan balık ve diğer ürünler ile bu ürünlerden bu fabrika gemilerde elde edilen eşya, kara suları dışındaki denizlerin dibinden ya da toprak altından, münhasır işletme hakkına sahip olarak o ülke tarafından çıkarılan maddeler, imal işleminden veya kullanım kalıntılarından elde edilen artıklar, yukarıda sayılan eşyadan ya da hangi aşamada olursa olsun bunların türevlerinden elde edilen tüm eşya, anılan ülke menşeli sayılır.

Eşyanın başka bir ülkede gördüğü değişiklikler ve işlem dolayısıyla o ülke menşeli sayılabilmesi için, bu değişiklik ve işlemler sonunda kıymetinin yüzde yüz oranında artmış bulunması veya tarife pozisyonlarının değişmiş olması veya o ülkede, esaslı değişiklik sayılabilecek önemli bir işçiliğe ve işlemlere tabi tutulması gereklidir.

Düzenlendiği Ülkeler

Aramızdaki özel anlaşmalara istinaden A.TR, EUR.1 ve Form A düzenlenen ülkeler  dışında kalan ve aramızda ticaret ve ödeme anlaşması bulunan ülkelere sevk edilecek eşya için, bu anlaşmalar gereğince Menşe Şahadetnamesi zorunlu olarak aranmaktadır. Ayrıca A.TR ve EUR.1 Sertifikalarının yanında ithalatçı firmalar tarafından Menşe Şahadetnamesi talep edilebilmektedir. Ancak EUR.1 Dolaşım Belgesinin bir menşe ispat belgesi olması nedeniyle aynı anda hem EUR.1 Dolaşım Belgesi hem Menşe Şahadetnamesi düzenlenememektedir.

Düzenlenme Şekli

Menşe Şahadetnamelerinde, aşağıda yazılı bilgiler bulunur:

 • Eşyayı gönderenin adı, soyadı ve adresi,
 • Alıcısının adı, soyadı ve adresi,
 • Kapların marka, numara, cins ve sayıları,
 • Eşyanın cinsi ve nev’i, daralı ve saf ağırlıkları ile kıymeti ve yollama şekli,
 • Şahadetnameyi veren makamın tasdik şerhi (Tarih, imza ile mühürü veya kaşesi),
 • Menşe Şahadetnamesi, eşyanın o memlekette geçirdiği işçilik ve işlemlerden ötürü o memleket menşeli sayılarak verilmiş ise bu hususun etraflı bir şekilde açıklanması.

İthalatçı firma tarafından, Menşe Şahadetnamesinin orijinalinin yanı sıra değişik sayıda kopyası istenebilir.  Bu durumda, istenen kopya sayısına göre en az iki takım Menşe Şahadetnamesi düzenleyerek (2 takım 2 kopya, 3 takım 4 kopya vb.),  dilekçenizde “COPY”  li olarak onaylanmasını talep ettiğiniz Menşe Şahadetnamesi sayısını belirtiniz.

Ticaret ve Sanayi Odalarınca Yapılacak Tasdik İşlemleri

İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından yukarıda belirtilen şekilde doldurulan ve imza edilen şahadetnameler, Türkçe faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi  Odalara verilir.

Odalar, şahadetnamelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, belgede kayıtlı eşyanın ilgili mevzuat uyarınca beyan edilen ülke menşeli olduğu veya sayıldığı hususunda, ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar.

Üzerinde düzeltme ve ilaveler yapılmış olan şahadetnamelerde, bunların altları Oda tarafından tasdik edilir.

Tasdik işlemleri tamamlandıktan sonra, şahadetnamenin beyaz renkli nüshalarından biri, başvuru formu, fatura fotokopisi ve dilekçe alıkonularak; diğer nüshalar ihracatçıya verilir.

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi)

Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi (GPS) çerçevesinde, aşağıdaki listede yer verilen ülkelerin Türkiye’ye tek taraflı olarak uyguladığı Tavizli Gümrük Vergisi oranlarından yararlanılabilmesi için Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) düzenlenmesi gerekmektedir.

Düzenlendiği Ülkeler

 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Avusturalya
 • Beyaz Rusya (Belarus)
 • Japonya
 • Kanada
 • Kazakistan
 • Rusya Federasyonu
 • Ukrayna
 • Yeni Zelanda

Avustralya’nın da GPS uygulamakta olmasına karşın, sistemden yararlanılması için Form A düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Düzenlenme Şekli

Form A Belgesinin İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Rusya Federasyonuna yönelik ihracat işlemlerinde söz konusu belgenin Rusça olarak düzenlenmesi de mümkündür. Belge üzerinde, ünvan ve adreslerle ilgili kayıtlar dışında Türkçe ifadelere yer verilmemelidir.

Belge, aynı yazı makinası ve aynı yazı karakteri kullanılarak doldurulmalı, üzerinde düzeltme ve tahrifatlar bulunmamalıdır.

Belge doldurulurken 8. kolona 5, 6 ve 7. kolonlorda beyan edilen herbir  mal için ayrı ayrı:

 1. Malın tamamıyla Türk menşeli olması halinde bütün ülkeler için “P” harfi;
 2. İthal girdisi bulunması halinde;
 • Japonya için “W” harfi ile ve malın GTİP numarasının ilk dört rakamı,
 • Diğer tüm ülkeler için “Y” harfi ile ihraç ürününde kullanılan Türk menşeli olmayan girdilerin FOB bedel üzerinden yüzde payı (örneğin “Y” %20) yazılmalıdır.

Ticaret ve Sanayi Odalarınca Yapılacak Tasdik İşlemleri

İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından, yukarıdaki kurallara uygun şekilde 3 nüsha olarak düzenlenen ve kaşelenip imza edilen Form A Belgeleri Türkçe faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi odalara verilir.

Odalar bu belgelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, tevsik edici belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.

Belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, nüshalar sorumlu memur tarafından imza ve Odaya ait mühürle tasdik edilir.

Dolaşım belgesinin beyaz renkli nüshalardan biri, fatura fotokopisi ve dilekçe alıkonulur. Diğer nüshalar ihracatçıya verilir.

 

Menşe İspat Belgesi (İran)

 

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (30.01.2015 t. 29252 s. R.G.) ile Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürülüğe konan, Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

 

Menşe Belgesi  (Malezya)

 Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya Devleti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (10.07.2015 t. 29412 s. R.G.) ile Türkiye Cumhuriyeti ve Malezya Devleti arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 1 Ağustos 2015 tarihi itibariyle yürülüğe konan, Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

 

D-8 Menşe İspat Belgesi

 

Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’den oluşan Gelişen Sekiz Ülke (Developing Eight /D-8) Örgütü, 15 Haziran 1997 tarihinde “İstanbul Deklarasyonu” ile kurulmuştur.

 D-8 Menşe İspat Belgesi ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 24.05.2016 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe giren “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” kapsamında D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylayan 6 ülke arasında tercihli ticaret kapsamında yapılacak ticarette kullanılan menşe ispat belgesidir.

 

**Menşe İspat Belgesi (İran-Malezya) ve D-8 Menşe İspat Belgesi için ihracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili temsilcileri, bu dolaşım belgesinihttps://medos.tobb.org.tr adresinden veya kullanmakta oldukları gümrük beyannamesi hazırlama programları vasıtasıyla doldurur ve elektronik ortamda Oda onayına gönderirler.  

İhracat Evrakı Satın Alma ve Onay Başvurusu İçin Gerekli Dilekçe Örnekleri

İhracat Formu Satın Alma Yetki Belgesi Örneği (Link)

Satın almaya gelen kişinin kimlik fotokopisi

Firma imza sirküleri

-Odamız tarafından onaylanması talep edilen dolaşım belgelerine ilişkin dilekçe örneklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

*ONAY İŞLEMLERİNDE İHRACAT FATURASI OLMAKSIZIN SADECE DOLAŞIM BELGESİ ONAYI YAPILMAMAKTADIR.

**MEDOS SİSTEMİNİN KULLANIMI İÇİN TIKLAYINIZ. (Link)

Resmi Gazetenin 31.05.2018 tarih 30437 sayısında “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği” ile yatırım teşvik belgesi işlemlerinde Odaların da içinde bulunduğu yerel birimler sistemin dışında bırakılmış, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 02/07/2018 tarihinden itibaren yatırım teşvik belgesi başvurularının ve bu belgelere yönelik revize taleplerinin değerlendirilmesinde yeni bir döneme geçilmiştir.

Bakanlığa yapılan başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesi ve bürokratik işlemlerin hızlandırılması amacıyla geliştirilen ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/ (Link) adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla başvurular, 02/07/2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. Yerel birimlere, 02.07.2018 tarihinde önce düzenlenen belgelerin revize ve tamamlama işlemleri bırakılmış olup, hali hazırda açık olan ve yatırıma devam eden Odamızın düzenlediği belgelerin  kendi istinat ettiği karar ve tebliğ hükümlerine göre işlem tesis edilmektedir. 

Detaylı Bilgi: https://tuys.sanayi.gov.tr/index.html?lang=tr

Odamız üyesi firmaların yurt dışından ithal edilen ve kullanıma alındıktan sonra arızalanan malzemelerin, tamir amacıyla tekrar yurt dışına çıkışına ve geri gelmesini teminen malzemelerin arızalı olduklarına dair hazırlanan ekspertiz raporudur.

 • Hariçte İşleme Ekspertiz Raporu için istenen belgeler
 • Dilekçe (Dilekçede arızalı makinanın hangi ülkeden, hangi firmadan alındığı, hangi ülkeye ve hangi firmaya gönderileceği ve malzemelerin seri no.ları yazılmalıdır.)
 • Makinanın Gümrük Giriş Beyannamesinin ön sayfa fotokopisi (Tarih ve No.su okunaklı olmalıdır.)
 • Makinanın Fatura fotokopisi
 • Arıza Raporu (Kalite Kontrol Müdürü /Mühendisince imzalanmalıdır.)
 • Makina garanti süresi içinde arızalandı ise Garanti Belgesi fotokopisi
 • Arızalı Makina Fotoğrafları (Seri Numarası görülecek şekilde)
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • Taahütname,
 • Taahhütname örneği için tıklayınız.

Odamız üyesi firmaların yurt dışı temsilcilik ve acentelik sözleşmelerinin onay işlemleri yapılmaktadır.

 • Başvuruda İstenen Belgeler:
 • Tasdiklenecek belge
 • Tasdiklenecek belgenin bir kopyası,
 • İmza sirküleri fotokopisi

Özellikle ihraç ürünlerimizin potansiyel pazarlara tanıtımında gerek sergi ve fuar gibi organizasyonlarda sergilenecek malların, gerekse bir organizasyon olmaksızın potansiyel alıcılara numune olarak götürülecek malların geçici olarak yabancı ülkeye kabulünde veya bir mesleğin icrası için gerekli malzemenin geçici olarak yurt dışına götürülmesinde mahalli gümrük formalitelerinden kurutulma ve gümrüksüz girişini sağlamak gibi işlevleri olan Ata Karnelerinin satış ve onay işlemleri Odamızca yapılmaktadır.

 • Sisteme dahil ülkeler arasında her bir ülke gümrüğüne ayrı ayrı teminat verilmesine gerek kalmadan geçici ithalat yapılmasını sağlayan uluslararası bir belgedir. 1 yıllık geçerlilik süresi boyunca Ata Karnesi ile 4 kez Türkiye’den geçici ihracat işleminde kullanılabilir. Ata Karnesi gümrük işlemlerini basitleştirir ve kolaylaştırır, para ve zamandan tasarruf sağlar.
 • Bu kapsamda, kapsam dahilindeki ülkeler için,
 • Mesleki teçhizat (ölçü-muayene, test alet ve cihazları, arazi ölçme, jeofizik ve maden arama işlerinde kullanılan sondaj, haberleşme ölçü ve aletleri-binaların inşaat, tamiri ve bakımı işlerinde veya toprak hafriyatında veya benzeri işlerde kullanılan teçhizat hariç), kostümler, uydular, yarış atları, bilardo masaları, kuyumculuk eşyaları.
 • Sergi ve fuarlarda (ticari, teknik, dini, öğretici, bilimsel, kültürel nitelikleri sergi, fuar, toplantı veya benzeri etkinliklerde) kullanılan eşyalar
 • Ticari numuneler (imal edilmiş eşyaların örnekleri veya imali düşünülen eşyaların örnekleri) için Ata Karnesi düzenlenebilir. Hediyeler, tüketilebilen mallar tütün ve alkol ile tütün ve alkolden mamül mallar, bir kez kullnılıp atılabilen mallar ve postalar için Ata Karnesi düzenlenmez.
 • Bir yıllık bir süre için geçerli olan ATA Karnesi alınabilmesi için aşağıdaki belgelerle Odaya müracaat edilmelidir.
 • Dilekçe,
 • Proforma Fatura,
 • Türkçe Eşya listesi,
 • ATA karnesi talep sahibinin gerçek kişi olması halinde kimlik fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi alınır.
 • Teminat
 • İmza sirküleri
 • Taahhütname,
 • Taahhütname örneği için tıklayınız.
 • ATA Karnesi ile ilgili olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Gümrüklere karşı kefaletinden doğabilecek sorumluluklarını garanti altına almak amacıyla her bir ATA karnesi için aşağıdaki teminatlardan biri alınır. Teminat karne kapsamı eşyanın toplam değerinin % 50’si oranında alınır. ABD, Avustralya, İsviçre-, Japonya, Kanada, Güney Kore ve AB ülkelerine götürülecek 71.13, 71.08, 71.06 GTİP’li eşya için döviz cinsinden verildiği takdirde karne kapsamı eşyanın toplam değerinin % 40’ı oranında, kuyumculuk eşyasında %30 oranında teminat alınır.
 • 1 – Nakit (Türk lirası veya döviz) Teminat için Döviz Hesabı: İş Bankası Başkent Şubesi 207 58 63 Teminat için YTL hesabı: İş Bankası Başkent Şubesi 37 53
 • 2- Banka Teminat Mektubu (Türk lirası veya döviz) Teminat mektubunun konusuna “ATA Karnesi Kapsamı Eşya” ibaresinin konulması zorunludur. Ayrıca, teminat mektubu TOBB adına kati ve süresiz alınmalıdır.

ATA Sistemine Dahil Olan Ülkeler:

https://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/ATA/Sayfalar/UyeUlkeler.php

Odamız üyesi firmaların, yurt dışı işlemleri ile ilgili olarak muhtelif belgelerinin onay işlemleri yapılmaktadır.
 • Belge onayı talep edildiği takdirde;
 • Tasdiklenecek belge
 • Tasdiklenecek belgenin bir kopyası,
 • İmza sirküleri
 • Belgenin Odamızca Hazırlanması Talep Edildiği Takdirde;
 • Dilekçe (Dilekçede belgenin hangi kuruma verileceği ve hangi amaçla kullanılacağı belirtilmelidir.)
 • Talebin türüne göre Odamızca istenecek diğer belge ve bilgiler

Karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilen kayıt cihazı kapsamındaki takograf kartlarına ilişkin başvuruların alınması, değerlendirilmesi, kartların sertifikalandırılması, kartların kişiselleştirilmesi ve sahiplerine dağıtılması süreçlerindeki iş ve işlemler TOBB tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ön başvurunun yapılmasından sonraki işlemler ise Odamız tarafından tamamlanmaktadır.

Sayısal Takograf Kartı Başvuru Prosedürleri ve Gerekli Belgeler

 • STAUM – Sayısal Takograf Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin https://staum.tobb.org.tr/PinacaWeb/sayfasına tıklayarak ön başvurunun yapılması gerekmektedir.
 • Ön başvuru sırasında verilen numara ile ödemenin yapılarak, başvuru sırasında dekontun Odamıza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Sürücü kartları için 130 TL ödeme Türkiye Vakıflar Bankası’na yapılacaktır. İnternet bankacılığından ya da EFT yapılarak ödeme işlemi kabul edilmemektedir)
 • Talep edilen diğer belgeler:
  1. Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi
  2. Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi
  3. SRC Belgesi fitokopisi
  4. Biyometrik fotoğraf (3,5-4,5 cm ebatında, cepheden, arka fon açık renk-tercihen beyaz-) şeklindedir.

Başvuru sahipleri yukarıdaki evrakları Odamıza ibraz etmeden önce ön başvuru işlemleri ile ödemeyi gerçekleştirmiş olmalıdırlar. Kartların teslimatları başvurunun yapıldığı Odalardan gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle kayıt sırasında Odamızı seçen sürücülerin işlemleri için ASO Ön Hizmet Katı’na başvurmaları gerekmektedir.

1085/2006 Sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracına (IPA) İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğüne göre, IPA programları ile ilgili bir sözleşme kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal ve malzemelerin tercihsiz menşei kurallarına göre Türk menşeili olduğunu veya Türk Menşei kazandığını belgelemektedir.

 • “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” için tıklayınız.
 • 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı’na (IPA) İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü’ne göre, IPA programları ile ilgili bir sözleşme kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal ve malzemelerin, tercihsiz menşe kurallarına göre Türk menşeli olduğunu veya Türk menşei kazanmış addolunduğunu belgeler.
 • TÜRK MALI BELGESİ SATIŞI İÇİN İSTENEN BELGELER:
 • Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi
 • Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi için tıklayınız.
 • Satın almaya gelen kişinin kimlik fotokopisi
 • Firma imza sirküleri
 • TÜRK MALI BELGESİ ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER:
 • Belge’de kayıtlı eşyanın Türkiye menşeli olduğunu belirlemek üzere, Yüklenici Firma ve Üretici Firma tarafından temin edilerek ilgili Odaya ibraz edilecek belgeler:
 • Dilekçe,
 • IPA programı sözleşmesinin bir sureti(sözleşmenin sureti olmadığı takdirde işlem yapılmamaktadır),
 • Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb.
 • Oda üyesi olmayan üretici ve yüklenici firmaların son 3 ay içerisinde bağlı bulundukları Oda tarafından onaylanmış Faaliyet Belgesi
 • Türk Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için; ithalat beyannamesi, alış faturası, GTIP numaraları vb.
 • Üretici ve yüklenici firmalara ait imza sirküsü fotokopisi
 • Üretici firmalara ait, geçerliliği bulunan kapasite raporları (Oda üyesi olmayan firmalar için son 1 ay içerisinde onaylanmış ‘aslı gibidir’ onaylı sureti)
 • Yüklenici ve üretici firma Gümrük yönetmeliğinin 33üncü ve 42 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde Türk menşeli olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi be belgeleri temin etmekle yükümlüdür.
 • Taahhütname
 • 415 TL belge ücreti
 • Taahhütname için tıklayınız.
Hizmetin Kapsamı İşin Minimum Tamamlanma Süresi İşin Maksimum Tamamlanma Süresi
Kapasite Raporu  5 iş günü  15 iş günü
Makina Parkı Tesbiti Ekspertizi 2 iş günü  4 iş günü
Cari Değer Tesbiti 5 iş günü  10 iş günü
Gümrük Ekspertizi 3 iş günü  15 iş günü
Mücbir Sebeb Belgesi 1 iş günü  3 iş günü
Fire Tesbiti Ekspertizi 30 iş günü  60 iş günü
Fatura Tasdiki 6 iş günü  30 iş günü
İştigal Belgesi  2 saat  1 iş günü
Su İhtiyaç Belgesi 1 iş günü  3 iş günü
Kamu Kurumu Fiyat Bildirimi 10 iş günü  21 iş günü
İmalat Yeterlilik Belgesi  4 saat  1 iş günü
Dahilde İşleme Ekspertizi 1 iş günü 21 iş günü
Yerel Muhteva Oranları Eksp. 3 iş günü 5 iş günü
İş Makinası Tescil Belgesi  1 iş günü 2 iş günü
Fiili Sarfiyat Ekspertizi 3 iş günü 5 iş günü
Yerli Malı Belgesi 5 iş günü 15 iş günü
Kapasite Suret Tasdiki 15 dakika 30 dakika
Patent Kullanım Belgesi 1 iş günü 3 iş günü
Yerli İmalat Durum Belgesi 3 iş günü 5 iş günü
İmalatçı Belgesi 4 saat 1 iş günü
Kapasiteye Göre Düzenlenen İştigal Belgesi 2 saat 1 iş günü
İhracat Evrakları Onayı İşlemi 2 dakika 5 dakika
Yurt Dışı Acentalık ve Temsilcilik Belgesi  Onay İşlemi 2 dakika 5 dakika
Sair Belge Onayı İşlemi 2 dakika 5 dakika
İsrail ile Ticari İlişkisi Olmadığına Dair Belge, Serbest Satış Sertifikası ile Diğer Sair Belgelerin Düzenlenmesi İşlemi 2 dakika 5 dakika
Ata Karnesi Onay İşlemi 15 dakika 30 dakika
Ata Karnesi Teminat Çözümü İşlemi 5 saat 1 iş günü
Mahrece İade ve Hariçte İşleme Ekspertiz Raporu Düzenlenmesi İşlemi 1 iş günü 3 iş günü
Matbu Evrak Satış İşlemi 2 dakika 5 dakika
Bilgi Edinme Başvurularının Sonuçlandırılması İşlemi 5 iş günü 10 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi İşlemi 10 iş günü 20 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Global Liste Değişikliği İşlemi 1 iş günü 2 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi İptali İşlemi 2 iş günü 15 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı İşlemi 2 iş günü 15 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Makine Devri İşlemi 2 iş günü 15 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım Yeri Değişikliği İşlemi 2 iş günü 15 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Ünvan Değişikliği İşlemi 2 iş günü 15 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi İşlemi 2 iş günü 30 iş günü
Türk Malı Belgesi 1 iş günü 2 iş günü