Birim Politikalarımız

2023-08-08 00:57:41

ANKARA SANAYİ ODASI SİCİL İŞLEMLERİ POLİTİKASI

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ile Oda Muamelat Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili yönetmelikler doğrultusunda; yeniliklere açık ve üye odaklı hizmet anlayışı ile; sicil işlemlerinin etkin ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak, mevcut üye sayısını artırmak için gerekli çalışmaları yürütmek, yeni kurulan ve sanayici vasfına haiz olan firmaları kayıt altına almak, mevcut üyelerimizin bilgilerini güncel tutmak ve bu konuda yeni yöntemler geliştirmek, üyelerimizden gelen istek ve öneriler doğrultusunda, sanayicinin eksikliğini hissettiği konuları ilgililere sunmak, kalite sistemleri çerçevesinde ekibimizin daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmektir.

ANKARA SANAYİ ODASI ARAŞTIRMA VE YÖNLENDİRME POLİTİKASI

Ankara Sanayi Odası vizyon ve misyonu doğrultusunda, üyelere yabancı ülkelerle işbirliği imkanları sunmak;  Ankara’da yerleşik yabancı misyon ile yakın ilişkiler kurmak ve sürdürmek; üyelerin rekabet gücünü artırmak üzere,  iş alanları ile ilgili konularda duyurular yapmak, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarını sağlamak, sektörel heyetler ve toplantı organizasyonları düzenlemek, ayrıca görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda, yeni fikirlerin ve projelerin geliştirilerek ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenmesi ve uygulanması yönünde çağdaş ve yenilikçi yaklaşımla hareket etmek, Odanın faaliyet alanı kapsamında ekonomik analiz ve araştırmalar yapmak ve resmi kurum ve kuruluşlara politika önerilerinde bulunmaktır.

ANKARA SANAYİ ODASI BASIN VE YAYIN POLİTİKASI

Ankara Sanayi Odası; vizyon ve misyonu doğrultusunda yapmış olduğu faaliyet ve hizmetleri, iletişim planları  çerçevesinde  üyeleri  ve kamuoyu  ile paylaşmayı,  bu süreçte üye ve paydaşların  görüş ve önerilerini alarak çağdaş, yenilikçi ve dinamik bir yaklaşımla hareket etmeyi, Odamız hedefleri doğrultusunda kitle iletişim araçlarından en verimli şekilde faydalanmayı Basın ve Yayın Politikası olarak belirlemiştir.

ANKARA SANAYİ ODASI BELGE HİZMETLERİ  POLİTİKASI

 Ankara Sanayi Odası, Belge Hizmetleri Müdürlüğü; belge düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerini gerçekleştirirken üyelerinin beklentilerini ilgili mevzuat çerçevesinde karşılamayı, ticari iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla ilimizin ve ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının gelişmesine katkı sağlamayı politika olarak benimsemiştir.

ANKARA SANAYİ ODASI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

Odamız, kendi bünyesinde kullanılan yazılımlar, bilgisayar sistemi ve üye bilgilerini de içeren veri tabanlarının tam, doğru, sürekli ve güvenilir çalışmasını; veri tabanlarının güvenlik ve yedekleme işlemlerini düzenli olarak gerçekleştirmeyi; sistemlerin sürekli gelişmesi için çalışmalarda bulunmayı; Odanın web sayfasını fonksiyonel şekilde kullanım için, teknolojik gelişmeler çerçevesinde güncellemeyi, geliştirmeyi, yönetmeyi; bilgi gizliliğini ve güvenliğini sağlamayı, oluşabilecek risklere karşı gerekli önlemleri almayı, üyelerine hızlı ve güvenli hizmet verebilmek için, güncel gelişmeleri takip ederek, bilgi ve iletişim gereksinimlerini karşılamayı Politika olarak belirlemiştir.

ANKARA SANAYİ ODASI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Ankara Sanayi Odası İnsan Kaynakları Politikası, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu doğrultusunda; şeffaf, yeniliklere açık ve insan odaklı bir yönetim anlayışı ile; insan kaynakları uygulamalarının tamamının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,  Oda faaliyet ve hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini teminen görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip uzman insan gücünü Odaya kazandırmak, mevcut işgücünü sürekli geliştirerek kurumsal kapasiteyi artırmak,  çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak suretiyle onları motive etmek, çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlamak, üyelere beklentileri çerçevesinde eğitimler organize etmektir.

ANKARA SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI

Ankara Sanayi Odası; şeffaflık, verimlilik, eşitlik, tutumluluk ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, tek düzen hesap planına göre ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde hareket ederek muhasebe kayıtlarını düzenlemeyi, Mali Politikası olarak benimsemiştir.