Sicil Hizmetleri Müdürlüğü

2023-12-29 11:19:42

Sicil Müdürlüğü, 5174 Sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliği çerçevesinde, ISO 9001:2015 standardının hükümlerini yerine getirerek, sanayici vasfına haiz firmaların Ankara Sanayi Odası’na üyelikleri ile ilgili işlemleri yürütür. Ayrıca, Üyelerin durumlarını sürekli olarak takip ederek, durumlarında meydana gelen değişiklikleri kayıtlara işlemek suretiyle güncel tutar. 5174 sayılı Kanuna göre sanayicilik niteliğini yitirdiğini tespit ettiği firmaların, işyerleriyle ilgili gerekli incelemeleri yaparak, Oda’daki kayıtlarının silinmesini sağlar.

Sanayicinin Tanımı

5174 Sayılı Kanunun 5. Maddesine Göre Sanayicinin Tarifi

Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik , bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az on işçi çalıştırmak şartıyla bu Kanunun uygulanması bakımından sanayici sayılır.

Kayıtlara İlişkin Hükümler

Kayıt İçin Müracaat

Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü Hükümlerine uygun şekilde kanuni gerekleri tamamlayarak sınai işletmelerini Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescil ettirmiş olan ve idare merkezleri ile fabrikaları veya bunlardan herhangi biri Ankara il sınırları içinde bulunan bütün gerçek ve tüzel kişiler Ankara Sanayi Odası’na kaydolmak zorundadırlar.

Kayıt İçin İstenen Belgeler

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne usulüne uygun şekilde tescil işlemini yaptırmış olan sanayici sıfatını haiz gerçek veya tüzel kişi, müracaat için aşağıdaki belgeleri Oda Sicil Müdürlüğü’ne iletir.

Başvuru evraklarını aşağıdaki linkten faydalanarak online olarak tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

Yeni Üye Kayıt Başvuru Formu: https://www.aso.org.tr/theme/yeni-uye-form.php

Başvuru Dilekçesi 

Vergi Levhası

Personel Listesi 

Makine Listesi 

Firma Diğer Oda/Odalara Kayıtlı ise Sicil Kayıt Sureti

İmza Sirküleri

İşyeri Firmanın Mülkiyetinde ise Tapu Fotokopisini, Kira ise Kira Akdi Fotokopisi

Son Yıl Bilançosu ile Ayrıntılı Gelir Tablosu (Yeni kurulan firmalar için geçerli değildir.)

Gerçek Kişilerde Firma Sahibinin, Tüzel Kişilerde Temsilcilerin Onaylı ve Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örnekleri

Gerçek Kişilerde Firma Sahibinin, Tüzel Kişilerde Temsilcilerin İkametgâh Belgesi

Kayıt Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont

Odaya Kayıt Zorunluluğu

Ticaret siciline kayıtlı, 5174 sayılı kanunun 5 inci maddesine göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar.

Sanayi Odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınai nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmaz; bunlar isterlerse ticaret odasına da kaydolabilirler.

Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadî müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları ildeki odalara kaydolmak zorundadırlar.

Re’sen Kayıt

Sanayici vasfına haiz olup da işe başlama tarihinden itibaren 1 aylık kanuni süre içinde Odaya kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenler, odalar tarafından re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır.

Değişiklikler

Ünvan Değişikliği

Adres Değişikliği

İştigal Konusu Değişikliği

Sermaye Değişikliği

Hisse Devri

Temsil ve İlzam Değişikliği

Tasfiye İlanları

Terkinler

 

Kayıtların Terkini

Üyeler Ticaret Sicili’ndeki kayıtlarının terkinini bildiren Ticaret Sicili Gazetesini ibraz suretiyle mensup bulundukları Odalardan kayıtlarının silinmesi isteğinde bulunabilirler.

Sanayici vasfını yitirdikleri, başvuru üzerine veya re’sen tespit olunan sanayi odası üyelerinin sanayi odasından kayıtları silinir.

Sicil Müdürlüğünce Verilen Belgeler

Faaliyet Belgesi

Firmaların üretim konularını kapsayan belgedir. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarınca açılan ihalelerde, yabancı ülkelerin konsoloslukları nezdinde talep edilen vize işlemlerinde, bankalardaki kredi ve leasing işlemlerinde, marka tescil işlemlerinde kullanılmaktadır.

Ortaklık Belgesi

Firma ortaklarının kimler olduğunu ibraz eden belgedir. Bu belge Anonim Şirketlere Oda tarafından verilmemektedir. Anonim Şirketler bu belgeyi Ticaret Sicil Müdürlüğünden alabilirler.

İhale Durum Belgesi

Firmaların 4734 sayılı Kamu İhale kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendinde belirtilen bir durumu olup olmadığını gösteren belgedir.

Sicil Kayıt Sureti

Sanayici üyelerimizin Odamıza kayıtlı olduklarını kanıtlayan ve ilgili mercilere ibraz edilmek üzere hazırlanan belgedir. Bu belge üyelerimizin Odamızda mevcut sicil dosyalarındaki bilgi ve belgelerin ışığında tanzim edilir.

Vize Belgesi

Yurt dışına gidecek sanayici üyemize vize işlemlerinde kullanılmak üzere tanzim edilen belgedir.

Bağ-Kur Belgelerinin Tasdiki

Firma sahipleri ile ortaklarının talepleri halinde Bağ-Kur il müdürlüğü’ne ibraz edilmek üzere İşi Bırakma, Sağlık Sigortası, Ölüm Yardımı, Giriş Bildirgesi, Yaşlılık Aylığı Belgelerine ilişkin Bağ-Kur formlarının onaylanması veya sigortalının işinde devam ettiğine ilişkin verilen belgelerdir.

Ustalık ve Kalfalık Belgelerinin Tasdiki

Odamıza kayıtlı üyelerimizin işyerlerindeki çalışanlarının Ustalık ve Kalfalık Belgeleri alabilmelerini teminen, ustalık ve kalfalık imtihanlarına girebilmeleri için gerekli olan belgelerinin tasdik edilmesi işlemidir.

Kimlik Kartları

Oda Meclisi Kimlik Kartı

Meclis üyelerine verilen kimlik kartıdır.

Komite Kimlik Kartı

Meslek komiteleri üyelerine verilen kimlik kartıdır.

Sanayici Kimlik Kartı

Firma ortaklarına ve firmaların temsil ve ilzama yetkisi kişilerine verilen kimlik kartıdır.

(Kimlik Kartı Bilgi Formu İçin Tıklayınız)

Oda Üyelik Belgesi

Odamıza kayıtlı üyelerimize işyerlerine asılmak üzere hazırlanan levhadır.


İrtibat Bilgileri

Adres: Atatürk Bulvaı No: 193 Kavaklıdere / Ankara

Tel: (312) 417 12 00

Faks: (312) 417 52 05

E-Mail: sicil@aso.org.tr