İhtisas Komisyonları

2023-12-27 17:24:48

ANKARA SANAYİ ODASI İHTİSAS KOMİSYONLARI

Oda Meclisimizin 24/07/2013 tarihli ve 4 sayılı toplantısında “İhtisas Komisyonları Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” kabul edilmiştir.

Bu çerçevede kurulan ihtisas komisyonları ve görev alanları şu şekildedir;

1.      AR-GE, İNOVASYON VE DİJİTAL SANAYİ KOMİSYONU

Üyelerin AR-GE ve inovasyon faaliyetleri, üyelerin AR-GE faaliyetleri konusunda kurumsal yapıları, AR-GE konusunda iş birlikleri, Üyeler tarafından yapılan buluş ve yenilikler ile ilgili olarak oluşan maddi ve manevi haklar, markalaşma süreçleri, marka ve endüstriyel tasarım değerinin, artırılması 

2.      ÇALIŞMA HAYATI, VERGİ VE ÜYELERİN SORUNLARI KOMİSYONU

Sanayicilerin, birbirleri ile çalışanları ve kamu/ özel kurum ve kuruluşlarla iş ilişkilerinden doğan anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar, arabuluculuk, tahkim ya da yasal yollar, üyelerin faaliyetleri esnasında karşılaştıkları ve bölgesel ve sektörel her tür sorun, çözüm, görüş ve öneriler, bugün var olan vergi sisteminin; Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ile diğer vergi kanunlarının, teşvik ve düzenlemelerin üyelerimizin yaşadıkları ve içinde bulundukları vergi yükleri ve sorumlulukları açısından değerlendirilmesi, dünya ülkelerindeki örneklerle karşılaştırılarak; gelir idaresi, vergi denetimi, muhasebecilik ve mali müşavirlik müesseselerinin vergi yargısı boyutlarının Odamız üyeleri ve ülke ekonomisi açısından geniş bir çerçevede düzenlemelerini takip etmek, öneriler geliştirmek. 

3.      ÇEVRE KOMİSYONU

Üyelerin, mevzuat ve sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde, çevresel sürdürülebilirliğe katkıları, çevre mevzuatının takibi, işletmelerin yükümlülükleri.

4.      DIŞ TİCARETİ GELİŞTİRME KOMİSYONU

Üyelerin uluslararası pazarlarda ticari ve yatırım faaliyetleri ile iş birlikleri, Odamızın da üyelerinin yararına olacak uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği.

5.      EKONOMİ KOMİSYONU

Ülke ekonomisindeki gelişmelerin ve değişikliklerin üyelerin faaliyetlerine olumlu ve olumsuz etkileri, üyelerin ekonomik, finansal, mali yapısı, üyelerin, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçleri.

6.      ENERJİ KOMİSYONU

Enerji arzı güvenliği, enerji arzının artırılması, enerji tasarrufu, enerji çeşitliliği, enerji teşvikleri, enerji yatırımları ve karşılaşılan sorunlar.

7.      FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KOMİSYONU

 

8.      GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU

 

9.      İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KOMİSYONU

  

10.  MADENCİLİK KOMİSYONU

 

11.  TEKNİK MEVZUAT VE STANDARTLAR KOMİSYONU

Avrupa Birliği’ne uyum süreci de dikkate alınarak, üyelerin faaliyetleri esnasında yerine getirmesi gereken teknik mevzuat ve standartlar, Türk Standartları, ISO Standartları ve CEN-CENELEC Standartlarının geliştirilmesi için ilgili kurumlar tarafından oluşturulan komisyon ve komitelere katılım.

12.  SAVUNMA SANAYİ KOMİSYONU

Savunma sanayi firmalarının etkileşimini artırmak, Üniversitelerle iş birliği yaparak savunma sanayide yerli oranını artırmak amacıyla çalışmalar yapmak.

13.  ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞ BİRLİĞİ VE EĞİTİM KOMİSYONU

Üniversitelerdeki araştırma faaliyetlerinin sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi, üyelerin faaliyetlerinde üniversitelerin temel mühendislik vb. bilimlerindeki bilgi birikiminden yararlanması, üniversiteler ile araştırma kurumları ve üyeler arasında proje bazlı Ar-Ge faaliyetleri, karşılıklı iş birlikleri, üyelerin ihtiyacı olan eğitimler.